Wieken03Oud zeer in Elim over de toegang en doorgang over de “wieken” ELIM - Medio september 2019 kwam namens een verontruste groep mensen uit Elim een afvaardiging naar de zgn. “praat met de raad”. Zij deelde daar hun zorgen over de wieken met name de toegang tot en de doorgang over die wieken. Wieken zijn vanouds watergangen geweest uit de tijd dat er veen werd afgegraven en per platbodem (vaartuig) werden afgevoerd. Deze wieken zijn in de loop der tijd gedempt en worden als doorgangswegen door dat gebied gebruikt en hebben van de gemeente ook de definitie als weg gekregen die valt onder de wegenwet. Met het verstrijken van de tijd worden steeds meer wieken (onder meer Meester Pieterswijk, Jeulenwijk, Jan Slotswijk, enz.) door aanwonenden voorzien van belemmeringen of afsluitingen om te voorkomen dat er vrije doorgang is over deze wieken.

Niet alleen het ‘normale’ verkeer wordt daarmee gehinderd, maar ook hulpverleners (Brandweer, ambulance, zorgverleners) en vindt er hinder plaats bij de uitoefening van publieke taken (waterschap, area, enz.) In het bijzonder de belemmering van hulpverleners baart aan- en omwonenden van de wieken grote zorgen. Verlenging van aanrijtijden van hulpverleners bij levensbedreigende situaties, door onduidelijkheid over, of onbevoegd aangebrachte belemmering moet te allen tijden voorkomen worden. Op sommige wieken bestaat de bijzondere situatie, dat men het deel van de wijk dat privaatrechtelijk onderdeel uitmaakt van hun bezit, afsluit voor een ieder, en vervolgens hun honden uitlaat op dat deel dan nog vrij toegankelijk is.

Erfdienstbaarheden worden daarbij zonder pardon terzijde geschoven. En de rechthebbende van de erfdienstbaarheid ziet zich dan in een positie gedwongen om de aan haar toekomende rechten af te dwingen. Daarnaast worden mensen ernstig gehinderd om belendende percelen te kunnen bereiken. Niet alleen door fysiek de doorgang te belemmeren, maar ook door mensen (fysiek) te bedreigen. Loslopende honden zijn een grote plaag voor de gebruikers van de wieken. Met deze en nog meer zorgen kwamen die afgevaardigden dus bij het juiste adres de gemeenteraad. Alle fracties waren het er toen unaniem over eens dat dit zo niet langer kon en dat hier een oplossing voor moest komen om dit te stoppen, ondergetekende kreeg de opdracht om dit te organiseren.

Wieken02Vanwege financiële problemen van de gemeente en de daarop volgende bestuurscrisis was er telkens geen ruimte op de agenda om dit voortvarend op te pakken. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kwam een afgevaardigde weer bij ondergetekende met de vraag of dit nu eindelijk opgepakt en tot een oplossing gebracht kon worden. Weer is deze zaak onder de aandacht gebracht en het huidige zakencollege vond met deze verontruste groep dat er nu werk van gemaakt moet worden. Vrijdag 20 mei staat gepland om daar ter plaatse een werkbezoek te houden om de situatie ter plekke op te nemen. Een delegatie van college, ambtenaren en raadsleden zullen door die afgevaardigden van verontruste groep inwoners daar een rondleiding krijgen.

Ondergetekende zal het verzoek aan de raad doen om hier een uitgebreide informatieronde over te houden zodat alle belanghebbende daar hun verhaal kunnen houden, en aan de hand daarvan kijken wat er nodig is om tot een besluitvorming te komen. Brand van Rijn raadslid gemeente Hoogeveen.

Het team van Videorubriek Koopman op pad zal opnames maken van dit gebeuren. De aflevering zal komende zaterdag 21 april worden gedeeld via de bekende media en natuurlijk www.koopmanoppad.nl De redactie van dit programma is nog opzoek naar voor en tegenstanders van de erfdienstbaarheid op de wieken om deze vooraf voor de camera hun verhaal te laten doen. Geïnteresseerden kunnen dit melden via 06 44318640.

Wieken01

Pin It