Burgemeester en prijsIngezonden door Democranarch: De drietrapsbom waarmee CDA-voorman Erik-Jan Kreuze het bestuurlijke college van Hoogeveen wegvaagde dreunt stevig na en de stofwolken zullen – ondanks de harde wind van dit moment – nog lang niet weg zijn. Aan mogelijk gekissebis over wie nou schuldig is aan de collegecrisis kan heel simpel een eind gemaakt worden, door vast te stellen dat wie het vertrouwen opzegt, degene is die gebroken heeft. Het CDA dus. Hoeveel moeite Kreuze ook doet om het anders voor te stellen.

De christen-democratische politiek wordt sinds de kabinetten Balkenende gekenmerkt door een opmerkelijk fenomeen. Het is nooit wat beweerd wordt dat het is. Het is altijd anders dan het lijkt. En daarover kun je dan oeverloos gaan redetwisten. Over de vraag bijvoorbeeld wat de onderliggende bedoeling van het voorstel voor een externe adviseur nou was. Zo’n adviseur moet in één zomer de verziekte sfeer in de raad veranderen en ook nog eens een breedgedragen akkoord over een oplossing voor het financiële probleem tot stand brengen. Dat is een missie die zowel financiële, als politieke, als relatie-therapeutische superdeskundigheid vergt. Daar wil geen mens met gezond verstand de vingers aan branden.

Laat de feiten spreken. Het CDA stelt in een persbericht klip en klaar er geen vertrouwen in te hebben dat het college de financiële problemen in Hoogeveen kan oplossen. Er is binnen de coalitie geen overleg geweest over deze vertrouwensbreuk. Het persbericht waarin het voorstel naar buiten werd gebracht kwam als donderslag bij heldere hemel. Kreuze weigert uit te leggen waarom er geen motie van wantrouwen is ingediend. Hij verschuilt zich achter verantwoordelijk willen zijn en de voortgang van het bestuur in Hoogeveen willen garanderen.

Man kan prachtig formuleren en een simpel raadslid, die voor een veel te lage beloning een veel te zware taak moet vervullen is na twee alinea’s van de christen-democratische accountant het spoor al volledig bijster. Daarmee ligt meteen het tweede probleem glashelder op tafel. Een gemeenteraadslid kan niet in het levensonderhoud voorzien door de beloning die het raadslidmaatschap oplevert. Maar als je het raadswerk op een niveau van gelijkwaardigheid in de relatie met het door een ambtenarenapparaat ondersteunde college uit wilt kunnen voeren is het absoluut onmogelijk om daarnaast nog een baan te hebben. Met andere woorden gemeenteraden worden zo onderhand wassen neuzen.

Pin It

Idee

Pin It

Ex wethouder SlompVeel burgers van de gemeente Hoogeveen zijn niet geïnteresseerd in de politiek, maar daar is het afgelopen half jaar wel enige verandering in gekomen. Gemeente Belangen blijft het nieuws maar domineren. Met de komst van wethouder van der Heide zou het allemaal veel beter gaan en was er weer sprake van enig stabiliteit. Nu zowel Slomp als van der Heide zijn opgestapt als wethouders blijven de kiezers verwart achter. Hoe nu verder? Nu kunnen we gemeente Belangen alle schuld in de schoenen schuiven, maar burgers die de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben gezien, hebben bemerkt dat het CDA een zeer dubieuze rol heeft gespeeld in het opblazen van deze coalitie. Het werd door veel sprekers in deze vergadering aangemerkt als ‘eigen straatje schoonvegen’. Ook al had Ina Prins afgelopen donderdagavond “in de basis nog wel vertrouwen in het CDA” de twee wethouders duidelijk niet meer. Vanmorgen sloeg het nieuws, dat Erwin Slomp nu ook was afgetreden als wethouder in als een bom. Frits Kappers schreef er het volgende over:

Laat het CDA het maar uitzoeken, als ze het zo goed weten 06/07/2020 Vier dagen nadat zijn collega Jacob van der Heide aftrad als wethouder van Hoogeveen, volgde partijgenoot Erwin Slomp diens voorbeeld. De bom van CDA-fractievoorzitter Kreuze heeft heel wat schade aangericht. Slomp verklaarde dat hij dit weekend flink nagedacht heeft over zijn beweegredenen om als wethouder aan te blijven. Hij deed dit in de overtuiging dat aanblijven beter was voor Hoogeveen. Een gedachte waar wat voor te zeggen viel, omdat in tegenstelling tot de landelijke regels een demissionair college in geval van een collegecrisis niet bestaat. Een stuurloos achtergebleven gemeente Hoogeveen zou het gevolg zijn, zo werd gedacht. Dit blijkt echter niet het geval te zijn en dus besloot Slomp alsnog consequenties te verbinden aan de frontale aanval van coalitiegenoot CDA. Een verstandig besluit. Als het CDA het dan allemaal zo goed weet, laat het CDA het dan ook maar uitzoeken. Gemeentebelangen zou als grootste partij in Hoogeveen het voortouw kunnen nemen bij het oplossen van deze politieke crisis, maar het lijkt logischer om tegen het CDA te zeggen U hebt de bom gelegd en laten ontploffen lost u het dan nu ook maar op. De persverklaring van het CDA maakte vorige week gewag van de dreigende verhoging van de OZB met 25%. Dat was onaanvaardbaar als de gemeente voor haar uitgaven slechts 2,5% bezuinigt. Waar het CDA dan extra op wil bezuinigen werd er niet bij vermeld. Dus het lijkt me realistisch om nu aan het CDA te vragen om met extra bezuinigingsvoorstellen te komen. Wat kost bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat en wat kost het samenwerkingsverband met Zuidwolde? Als je de boel laat ontploffen moet je niet te beroerd zijn om met alternatieven te komen. Vragen om een soort van relatietherapeut is daarbij een zwaktebod. Tegelijk dient zich de vraag aan of het besturen van een gemeente, die met een miljoenen begroting werkt nog wel te controleren valt door goedwillende amateurs, die vrijwel allemaal naast hun (niet bijster goede betaalde) raadswerk een (vaak volledige) baan hebben. Zonder de steun van professionele deskundigen moeten zij het werk van het college inhoudelijk beoordelen en de vraag is gerechtvaardigd of zij daar wel competent voor zijn. Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak. Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak. Wordt ongetwijfeld vervolgd… Op de bovenstaande archieffoto ziet u Erwin Slomp in gesprek over Roelof Koopman in 2019 op de jaarmarkt in Elim. Hierna is het Koopman op pad niet meer gelukt om een wethouder van Gemeente Belangen voor de camera te krijgen.

Pin It

IMG 20200704 144508Elim – Het college heeft besloten om de uitbreidingsplannen voor een supermarkt en appartementen in Elim te onderzoeken. Daarvoor heeft het college een intentieovereenkomst afgesloten met de initiatiefnemer, Gert Huisman. Er komt een informatiebijeenkomst om het draagvlak onder omwonenden en belangstellenden te peilen. Het college staat achter de plannen, omdat deze voorzieningen de leefbaarheid van het dorp kunnen verstevigen. Maar er moeten nog veel zaken worden onderzocht en uitgewerkt voordat groen licht kan worden gegeven. Dus nog niets zeker. Huisman heeft ongeveer tien jaar geleden fors geïnvesteerd in zijn supermarkt en de bouw van een aantal appartementen. Gert Huisman wil zijn regionale positie als supermarkt verstevigen en verder investeren. We zijn benieuwd naar de echte plannen.

IMG 20200704 144539

architecture 1857175 640

Pin It

Drèents dichtster en schriefster Columniste / Taolambassadeur van de gemeente 't Ogeveine / Spreekster bij uitvaarten. Schrieven döt zij al heur hiele leven. Heur geheime geveulens schreef zij op in heur dagboeken, later kwamen daor gedichties en korte verhaalties bij. As bestuurslid binnen verschillende verenigingen kwam heur schrieftalent goed van pas. Zij wördde altied veuredragen as secretaresse. Een paar jaor eleden hef zij de ‘Drenthecursus’ van ’t Huus van de Taol evolgd. Naor anleiding daorvan wördde de liefde veur de Drentse Taal nog meer anewakkerd. Heur grote hobby wördde heur grote passie: het schrieven in ’t Drèents van Zuud-West-Drenthe.

“In deze aflevering van Koopman op pad draagt Yvonne een paar van haar gedichten voor en heeft ze een leuk gesprek met Koopman. Wie nu denkt dat het voorlopig hier bij blijft heeft het mis. We gaan zeer binnenkort veel meer horen over Yvonne”.

Pin It

DSC 9255ELIM - De heer J. Guichelaar (Jurjen) roepnaam: Jurrie. Lid in de orde van Oranje Nassau: De heer J. Guichelaar is van 1982 tot heden betrokken bij de Nederlands hervormde Kerk Elim. Met onderbreking van steeds 1 jaar heeft hij 12 jaar zitting in het bestuur als ouderling kerkrentmeester. Hij heeft een groot aantal jaren de administratie verzorgd en is ook al die jaren plaatsvervangend koster.

Daarnaast is de heer Guichelaar ook al die jaren betrokken bij de bouwcommissie en heeft mede zorg gedragen voor het bouwtechnisch onderhoud van de kerk en pastorie. Hij had meestal de leiding over de bouwactiviteiten en zorgde dat het benodigde materiaal op tijd aanwezig was. Na het eind van zijn ambtsperiode is de heer Guichelaar in 2019 benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

DSC 9226

Van 2001-2005 was de heer Guichelaar algemeen bestuurslid bij de Vereniging van Plaatselijk Belang in Elim. Hij was aanwezig bij de vergaderingen en ook bij de Breed Overleg Groep Kleine Dorpen. Ook was hij betrokken bij de voorbereiding van de reconstructie van de Dorpstraat in Elim. Hij is punctueel, dacht mee en hielp bij de uitvoering.

Van 2007 tot heden is de heer Guichelaar bestuurslid bij de Smederijen van Hoogeveen Hij is een betrokken en actieve vrijwilliger met veel kennis van de samenleving en de historie in en rond Elim. Zo helpt hij actief mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in Elim. Mede door zijn inzet zijn er veel leefbaarheidsinitiatieven gerealiseerd en is de samenwerking tussen organisaties en de inwoners van Elim verbeterd.

Van 2017 tot heden is he heer Guichelaar vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Voor het Bloemencorso Elim helpt hij mee met het onkruid vrijhouden van de dahliavelden, het plukken van de bloemen en het rooien van de knollen voor de winteropslag en in het voorjaar het weer uitzoeken voor het planten. De heer Guichelaar is de kartrekker van een grote groep vrijwilligers bij het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om het Bloemencorso Elim tot een succes te brengen. Ook is hij de kartrekker van de corsowagenbouwers van de kerk in Elim die elk jaar meedoet met het Bloemencorso. De heer Guichelaar stelt zijn schuur en nevenruimte beschikbaar voor het bouwen en versieren van de grote praalwagen.

De heer G.H. Benjamins (Gosen Hendrik) Roepnaam: Goos. Lid in de orde van Oranje Nassau: DSC 9222De heer G.H. Benjamins was van 1978 tot 2019 bestuurslid van de kerkenraad en daarnaast vrijwilliger bij de Hervormde Kerk Elim. Hij was ouderling-kerkvoogd, ouderling en als laatste ouderling-kerkrentmeester. In de periodes tussen de verschillende ambten bleef de heer Benjamins steeds vrijwilliger voor de kerk en was met name betrokken bij alle bouwactiviteiten met betrekking tot onderhoud en vernieuwing. Zo heeft bij een nieuw doopvont gemaakt, een nieuw lied bord en heeft de kansel gerenoveerd met uitbouw. Hij deed ook het onderhoud van de tuin rondom de kerk en de pastorie. In 2019 is de heer Benjamins benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

Van 1986-2016 was de heer Benjamins voorzitter en vrijwilliger van de heer beheerscommissie van “De Open Deur”, een nevengebouw van de Hervormde Kerk in Elim. De Open Deur is een verenigingsgebouw die ook deels fungeert als dorpshuis en wordt zelfstandig beheerd door deze commissie. Naast het voorzitterschap deed de heer Benjamins het onderhoud en zat hij in de bediening.

Het gebouw heeft een grote multifunctionele waarde voor het dorp en wordt voor diverse culturele doeleinden gebruikt, zoals feestweekactiviteiten, kaartavonden, recepties en begrafenissen.

Van 1992 tot heden is de heer Benjamins lid van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld. Hij is bij dit koor een van de vrijwilligers en helpt mee aan diverse acties, zoals het sorteren van de post en fungeren als postbesteller. Hij helpt mee bij het bakken en de verkoop van duizenden knieperties. Hij gaat mee met het plukken van appels en peren in de Polder. Ook helpt hij mee met de op- en afbouw van een groot podium in de Hervormde Kerk in Hollandscheveld t.b.v. het jaarlijkse kerstconcert.

Van 1998-2019 is de heer Benjamins vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Als zijn werk is gericht op het Bloemencorso tijden de feestweek in het dorp. Hij houdt de dahliavelden onkruidvrij, helpt mee met het scheuren en verdelen van de dahliaknollen, het plukken van de bloemen in augustus en september en het rooien van de knollen voor de winteropslag.

DSC 9195

Pin It

WhatsApp Image 2020 07 02 at 21.51.26Twee externe informateurs/verkenners gaan ‘alle opties’ onderzoeken om uit de politiek/bestuurlijke chaos in Hoogeveen te komen. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen van een (nieuw) zakencollege. Door het opstappen van Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) werd het een totaal andere avond dan gepland. Van der Heide (financiën) diende gisteravond zijn ontslag in. ,,Het vertrouwen is weg’’, verklaarde hij. Een eerlijke conclusie zo bleek later deze avond. Ondanks de grote politieke onrust en bestuurlijke crisis in Hoogeveen willen de overige drie wethouders (voorlopig) door. Tot groot onbegrip van de oppositiepartijen.

Inge Oosting van de PvdA was de eerste die opmerkte dat het beter was geweest dat alle zittende wethouders zouden opstappen. Hierop werd snel ingehaakt door enkele andere oppositie partijen. Het ontredderde college verzocht de raad om een externe verkenner in te stellen, die na de zomer met een ,,breed gedragen en nieuw collegeakkoord moet komen’’. Centraal doel: financieel weer gezond te worden. ,,Het college beperkt zich tot lopende zaken en neemt geen onomkeerbare besluiten’’, sprak wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) namens de andere wethouders. Coalitiepartij CDA legde dinsdag met een persverklaring een bom onder het college. De collegepartij heeft er geen vertrouwen in dat het huidige college de financiële problemen kan oplossen.

WhatsApp Image 2020 07 02 at 21.51.26 2Menig maal werd de opmerking gemaakt dat het er alle schijn van had dat het CDA het eigen straatje aan het schoonvegen was. Wat ook opviel was dat er van de zijde van de CDA bijna op geen enkele vraag een bevredigend antwoord kwam. De oppositiepartijen in Hoogeveen, de SGP uitgezonderd, vonden het onbegrijpelijk dat de rest van het college blijft zitten. Ze vinden de situatie onhoudbaar. De SP sprak van ,,uitstel van executie’’. De PvdA, groot voorstander van een zakencollege, vindt dat de andere drie wethouders na het opstappen van Van der Heide ook hun conclusies moeten trekken. ,,Gemeentebelangen is de meest onstabiele factor in het college’’, stelde fractievoorzitter Inge Oosting. D66 vindt dat het vertrek van wethouder Van der Heide de problemen niet oplost. ,,De inzet van een verkenner is geen goed idee’’, stelde fractievoorzitter Marin Rutgers. ,,We hebben behoefte aan een zakencollege met externe experts.’’. Voor mensen die de aflevering van Koopman op pad met Inge Oosting van de PvdA nog niet  hebben gezien is het een aanbeveling : www.koopmanoppad.nl 

Gemeentehuis

Gemeentebelangen sprak van een zwarte dag. ,,We zijn boos en verdrietig’’, stelde fractievoorzitter Ina Prins. Maar ze vond ook dat de raad moest reflecteren en zag wel heil in een externe verkenner. Ze zag ook nog ,,een basis van vertrouwen’’ met het CDA. Hoogeveen moet de komende vier jaar 8 miljoen euro per jaar ‘vinden’ om weer financieel gezond te worden en vet op de botten te krijgen om tegenvallers op te kunnen vangen. Even een raadseltje “Wie zal dat betalen?” natuurlijk zijn dat weer de weerloze burgers en ouderen". Heeft u de uitzending van Koopman op pad (www.koopmanoppad.nl) met Inge Oosting PvdA nog niet hebben gezien zouden eens moeten kijken.

Pin It

WhatsApp Image 2020 07 02 at 12.14.13

Pin It

1 juli hoe nu verderDeze week, 1 juli - mag het een beetje soepeler….. maar…… Ja, met de anderhalve meter goed in je planning, maak je voorzichtig een plannetje. De kinderen, de kleinkinderen. Het lukte - see you op Schoonhoven, aan het strandje 'afstand houden'. Keurig in de rij voor een ijsje. En een plannetje voor over een maand, logeren in de buurt. Om naar uit te kijken. Lukt het? "Opa zullen we….".

Kleine ideeën in het grote wereldgebeuren. Wat gebeurt er in Amerika, wat gebeurt er in ons eigen land. Ook aan discussie, acties en aan onvrede geen gebrek. De zorgen, worden dagelijks benoemd, ook economisch. Hoe komt het allemaal met werk in kleine en grote bedrijven - steun, miljarden worden uitgetrokken. En vooral: nu verder? Hoe bereik je elkaar, letterlijk. Praatprogramma's genoeg op tv. We hebben ook voor de zondag weken lang diensten uitgezonden, we waren er in Elim als één van de eersten bij. Nu gaat het weer anders lopen.

De kerken gaan weer ópen! Wel met allerlei afspraken en beperkingen, maar het kan: bij elkaar komen. Je zult heel creatief dingen mogen bedenken om elkaar te bemoedigen, juist ook hen die niet mogen/kunnen komen! Kwetsbare gezondheid, wat dacht je! En dan nog eens wat, durf je al verder te kijken? Ik schreef afgelopen weken in Terzijde over 'hart onder de riem' en 'punt op de horizon'. En nu verder. Het wordt niet meer zoals 'vroeger'. Dat zal de tijd leren. Maar wat neem je mee? De afgelopen weken heb ik veel in diensten uit het boek Exodus gelezen. De tocht door de woestijn, de braamstruik, de berg Horeb, Elim, water en brood, het gouden kalf. Eind 2019 is er een boek verschenen van de Joodse emeritus professor uit Engeland, Jonathan Sacks: "Exodus – boek van de bevrijding".

Nu, na al die weken coronatijd willen we iets vasthouden, van gedachten, van gevoelens, van bidden en geloven in deze tijd. Verder, alert blijven vooral ook vanuit je vak. Daarom, hier in Elim beginnen we, we: ds. Bert Pleijsant uit Hoogeveen en ik (50 jaar geleden studeerden we al gelijktijdig aan de VU) met een groep van collega's en belangstellenden. We lezen samen het boek van Jonathan Sacks ( Exodus – boek van bevrijding), samen ook elkaar inspirerend en bemoedigend. Even praktisch: we denken aan de eerste bijeenkomst op 10 september om 10 uur in de kerk aan de Dorpsstraat. 'Exodus in Elim' gaat onze bijeenkomst heten. We hopen verder te gaan na de zomertijd, op onze manier – samen gedachten delen, elkaar stimuleren en bemoedigen en verdieping zoeken. En met eventuele coronaregels en ruimte. Gewoon, niet om moeilijk of gewichtig te doen, maar om scherp te blijven.

Ook na 1 juli. Informatie? Vragen? Reageren? Hierbij mijn e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 28 at 12.16.55Mormaal op de dinsdag en de donderdagavond van 19 tot 21 uur, deze week op de maandag en de donderdagavond van 18:30 tot 21 uur. Via de Elimsite en www.dehoogevener.nl

Pin It

Subcategorieën