Dinsdag 30 april 20 uur algemene ledenvergadering Laatste Eer Elim

ELIM – Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Elim nodigt hierbij haar leden uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 30 april 2024 in ’t Vonder, Carstensdijk 73, 7916 RA te Elim. Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
• Opening
• Mededeling(en) van het bestuur
• Inkomende en uitgaande stukken
• Inventarisatie evt. vragen voor de rondvraag
• Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2023
• Jaarverslag 2023
• Financieel verslag 2023
De stukken liggen een half uur voorafgaand aan de vergadering ter inzage.
• Verslag kascommissie/benoeming kascommissie
• Bestuursverkiezing: Mw. A. Mol – aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden ingediend.
• Pauze
• Uitslag bestuursverkiezing
• Rondvraag